Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego zaprogramowanigo.com (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

2.Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest ZAPROGRAMOWANIGO.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Zielonej Górze (65-407), ul. Marii Konopnickiej 1/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000915362, o kapitale zakładowym 5.000 PLN, NIP: 9292067210, REGON: 389623952, zwana dalej ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O..

3.Dane osobowe zbierane przez ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O. za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

4.ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.

§1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

1.ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O. zbiera dane osobowe osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością (konsumenci), zwani dalej jako Użytkownicy.

2.Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:

a)rejestracji konta w Serwisie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b)składania zamówienia w Serwisie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c)subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3.W przypadku rejestracji konta w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje:

a)adres e-mail;

b)imię i nazwisko.

4.Podczas rejestracji konta w Serwisie Internetowym Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.

5.W przypadku składania zamówienia w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje następujące dane:

a)adres e-mail;

b)dane adresowe:

a.kod pocztowy i miejscowość;

b.ulica wraz z numerem domu/mieszkania. c) imię i nazwisko;

d)numer telefonu.

6.W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.

7.Podczas korzystania ze Strony Internetowej Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

8.Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie

Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

9.W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

10.Przekazanie danych osobowych do ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O. jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Użytkownika uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.

§2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

1.Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta

ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O. przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O. co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele

isposoby ich przetwarzania (administratorzy).

a)Podmioty przetwarzające. ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O. korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O.. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

b)Administratorzy. ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O. korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

2.Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

3.Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:

a)W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O. tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O.

ijakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin

przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

b)W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O. tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

4.W przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność poprzez system BlueMedia, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590.

5.Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu Internetowego do preferencji

Użytkowników, a także administrowania Serwisem Internetowym.

6.W przypadku, gdy Użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O. będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Serwisie Internetowym.

7.W przypadku skierowania żądania ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O. udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§3 Mechanizm cookies, adres IP

1.Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O. na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O. produkty do indywidualnych preferencji

irzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie Internetowym.

2.ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O. wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a)Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.

b)Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.

3.ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O. wykorzystuje cookies własne w celu:

a)uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie Internetowym i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

b)analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4.ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O. wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a)popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

b)zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

c)prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

5.Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6.Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a)przeglądarka Chrome i Chrome Mobile;

b)przeglądarka Facebook in-app Browser;

c)przeglądarka Internet Explorer;

d)przeglądarka Microsoft EDGE;

e)przeglądarka Mozilla Firefox;

f)przeglądarka Opera.

g)przeglądarka Safari i Safari Mobile;

h)przeglądarka Samsung Browser.

7.ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O. może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem.

Adres IP jest wykorzystywany przez ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O. przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu Internetowego.

8.Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych.

ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§4 Prawa osób, których dane dotyczą

1.Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

a)Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O..

b)Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

c)Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O. zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

d)Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O. może świadczyć jedynie za zgodą.

2.Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.

a)Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli

ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O. przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O., prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji.

b)Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

c)Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O. nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.

3.Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.

a)Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

b)Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a.dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

b.wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

c.wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

d.dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

e.dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O. podlega;

f.dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

c)Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O. może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O.. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O., czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4.Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

a)Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych

objętych żądaniem. ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O. nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

b)Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

a.gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas

ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O. ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

b.gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

c.gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d.gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

5.Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

a)Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:

a.uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b.uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c.uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6.Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

a)Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.

7.Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

a)Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

8.W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O. spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O. nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy

informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

9.Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania

jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

10.Użytkownik ma prawo żądać od ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O. przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.

11.Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§5 Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło

1.ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O. zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Użytkownika w Serwisie. ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O. stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

2.W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O. nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Zapomniałeś hasła?”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie Internetowym. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Serwisu, gdzie Użytkownik będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

3.ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O. nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.

§6 Zmiany Polityki Prywatności

1.Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym ZAPROGRAMOWANIGO.COM SP. Z O.O. poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.

2.Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@zaprogramowanigo.com

3.Data ostatniej modyfikacji: 22.09.2021 r.